TKP HEADLINE

วัดเขาสมโภชน์ ชัยบาดาล


วัดเขาสมโภชน์

    วัดเขาสมโภชน์ จัดตั้งเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ 2480 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้านศาสนารวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ ให้การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม มีธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ รอบๆ บริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูการ มีแหล่งน้ำ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านเจ้าอาวาสและบุบาสก อุบาสิกาบูรณะปฎิสังขรณ์วัดอยู่เสมอทำให้วัดเขาสมโภชน์ เป็นวัดที่ สวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีที่ดิน 200 ไร่ บริเวณที่ตั้งมีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน เต็มไปด้วยถ้ำต่างๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 19 ถ้ำ ดังนี้ ถ้ำใหญ่ ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเพชร ถ้ำรำวง ถ้ำสิงโต ถ้ำบ่อทิพย์ ฯลฯ ภายในแต่ละถ้ำจะแลเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เมื่อ พ.ศ. 2516 หลวงพ่อคง จตฺตมโล ได้ธุดงค์จาริกมาเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยอยู่ในถ้ำพระอรหันต์ ตามนิมิต ซึ่งในขณะนั้น ชาวบ้านเรียกกันว่า สำนักสงฆ์ถ้ำเขาสมโภชน์ ต่อมาวันที่ 23 กันยายน พ.ศ 2525 ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้เป็นวัดเขาสมโภชน์ โดยมีหลวงพ่อคง จตฺตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และประธานสงฆ์ มีพระครูภาวนาวิสุทธิ (ผิว วณณฺคุตโต) ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดสำหรับปฏิบัติธรรม ปัจจุบัน มีพระภาวนาสมณคุณ วิ (พระมหาทอง ฐานคุโณ, ป.ธ.9) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ และดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา วัดเขาสมโภชน์ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาเบื้องต้น ให้กับประชาชนตำบลบัวชุม และพื้นที่ใกล้เคียง

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลพบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand